پروژه سفارت آلمان و خانه ایران و آلمان

پروژه ضد صدا سازی سفارت آلمان در خیابان فردوسی

پروژه اداری ایران آلمان در میدان آرژانتین