پروژه کلینیک رادیولوژی پارسیان فاز اول

کلینیک پارسیان بزرگ‌ترین مجموعه رادیولوژی کشور  می باشد که مجموعه ما افتخار همکاری با آن را داشت

فاز اول این پروژه شامل میزهای ریسپشن و نمیکتهای مراجعیین بود ودر حال حاضر در طراحی فاز دوم هستیم