پروژه ضد صدا سازی سفارت آلمان در خیابان فردوسی

پروژه اداری ایران آلمان در میدان آرژانتین

بنا به در خواست سفارت آلمان گروه صنعتی روزن سفارت آلمان را در خاک ایران ضد صدا کردیم

بعد از این همکاری از مجموعه ما دوباره در خواست شد که پروژه اداری خانه ایران آلمان را طراحی و اجرا نماییم