پروژه فرمانیه

این پروژه یکی از خاص ترین کارهای مجموعه ما است

تمام یراق های بلوم اتریشی که تمام اتومات هستند را در این پروژه استفاده کردیم